ผลการค้นหา
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นจะแสดงด้านล่าง. ถ้าผลลัพธ์ที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนหรือกว้างเกินไปคุณสามารถใช้เครื่องมือ ค้นหาแบบพิเศษ ในการค้นหาหนังสือได้.
 
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นหาโดยใช้.. 
ผู้แต่ง : นุชนภา กัลยาณวิจัย
HIGHLIGHT  /  UN-HIGHLIGHT ]
 
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
  รายการหนังสือ  
 
 
 

เรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์ = Factors related to buying behavior of consumers at Nai-In Bookshop, Thaprajan Branch
ผู้แต่ง : นุชนภา กัลยาณวิจัย
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภค - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ไปใช้บริการของร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์......    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 153 หน้า
1

 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249