แสดงหมวดย่อยใน " วิทยานิพนธ์ " ทั้งหมด
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-25 จากทั้งหมด 307 รายการ :  แสดง

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
  รายการหนังสือ  
 
 
 

เรื่อง : การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานครโดยการเทียบรอยกระบวนการ
ผู้แต่ง : วนัสนาฏ ประพาลา
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : วิทยาลัยชุมชน - วิจัย , ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานครโดยการเทียบรอย... รายละเอียด..

1

เรื่อง : ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏประเภทชั่วคราวสายสนับสนุน เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : กมลทิพย์ สัตบุษ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : ขวัญในการทำงาน
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานม... รายละเอียด..

2

เรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยื่นจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ผู้แต่ง : โกมล นมรักษ์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : อินเทอร์เน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยื่นจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอร์... รายละเอียด..

3

เรื่อง : สภาพัฒนาการเมือง : ที่มาและความคืบหน้าขององค์กร
ผู้แต่ง : ปภพ อารยะศาสตร์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การเมือง - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและ การดำเนินการของสภาพั... รายละเอียด..

4

เรื่อง : การศึกษาท่ารำนาฏศิลป์สำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม: ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ผู้แต่ง : จุฑาภรณ์ จันทบาล
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : นาฏศิลป์ – ไทย – การศึกษาและการสอน
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาท่ารำนาฏศิลป์ไทย เฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็... รายละเอียด..

5

เรื่อง : สตรีกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่น ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ผู้แต่ง : วรวรรณ เที่ยงน้อย
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online ebooks
หัวเรื่อง : สตรีกับการเมือง
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การศึกษาเรื่องสตรีกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่น ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาง อำเภอบางให... รายละเอียด..

6

เรื่อง : อัตลักษณ์การขับลำและท่าฟ้อนของบานเย็น รากแก่น
ผู้แต่ง : ทิวาพร อรรคอำนวย
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การรำ -ไ ทย (ภาคตะวันออกฌฉียงเหนือ) - วิจัย, หมอลำ - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์การขับลำ และท่าฟ้อนของหมอลำบานเย็น รากแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลงานกา... รายละเอียด..

7

เรื่อง : หลักนาฏยประดิษฐ์สำหรับการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง : กรณีศึกษาการออกแบบท่าเต้นรำของสราวุฒิ สำเนียงดี
ผู้แต่ง : ธรากร จันทนะสาโร
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : ศิลปะการแสดง - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาด้านองค์ประกอบ โครงสร้าง กลวิธี กลไก กระบวนการแนวคิด และเจ... รายละเอียด..

8

เรื่อง : คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แต่ง : กิตติ เพลินจิตต์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : คุณภาพชีวิตการทำงาน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกล... รายละเอียด..

9

เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ สุมงคล
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การพัฒนาชุมชน - การมีส่วนร่วมของประชาชน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่... รายละเอียด..

10

เรื่อง : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ พุกประเสริฐ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การปกครองท้องถิ่น - การมีส่วนร่วมของประชาชน - วิจัย, องค์การบริหารส่วนตำบล - การมีส่วนร่วมของประชาชน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บรายได้ข... รายละเอียด..

11

เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง : ณิชมน เพิ่มกสิการ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การกำจัดขยะ - การมีส่วนร่สมของประชาชน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนรวมของประชาชนในการกำจัดขยะ 2) เปรียบเทียบก... รายละเอียด..

12

เรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลเอกสารหนังสือผ่านแดนตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ศึกษากรณี: โรงแรมอันดามันคลับ
ผู้แต่ง : กชกร รัตนพันธ์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : เอกสารราชการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - การออกแบบ
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลเอกสารหนังสือผ่านแดนตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ กรณีศึกษา: โรงแรมอันดา... รายละเอียด..

13

เรื่อง : บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดพิจิตร
ผู้แต่ง : เดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online ebooks
หัวเรื่อง : -
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริ... รายละเอียด..

14

เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรศึกษากรณี บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู มัลติ เทค สตาร์ช จำกัด
ผู้แต่ง : ศราวุธ ประมาณ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : เครื่องกล-การบำรุงและการซ่อมแซม-วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจัก... รายละเอียด..

15

เรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้บริการป้องกันและกำจัดปลวกศึกษากรณี บริษัท แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)จำกัด
ผู้แต่ง : ศรีนวล กุลทรัพย์ตระกูล
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online ebooks
หัวเรื่อง : การศึกษาการทำงาน - วิจัย, การจัดระบบงาน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก ศึกษากรณีบริษัท แอ๊ด... รายละเอียด..

16

เรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตอาหารโดยประยุกต์ใช้โมเดล DMAIC:กรณีศึกษา ครัวสวนดุสิต
ผู้แต่ง : กรรณิการ์ บัวแย้ม
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : อาหาร - การผลิต, คหกรรมศาสตร์ - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตอาหาร โดยประย... รายละเอียด..

17

เรื่อง : การลดเวลาในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า ศึกษากรณีโรงงานผลิตท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้แต่ง : เชิญวิทย์ เรืองฤทธิ์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : ข้อร้องเรียน
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา การลดเวลาในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า ของโรงงานผลิตท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรร... รายละเอียด..

18

เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศของกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
ผู้แต่ง : จปนันท์ คำแสน
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การจัดการฐานข้อมูล, ฐานข้อมูล - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การศึกษาวิจัยนี้ ใช้แนวความคิดการพัฒนาระบบงานตามแบบ System Development Life Cycle (SDLC) โดยมีจุดมุ่... รายละเอียด..

19

เรื่อง : การวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2552-2555) โรงพยาบาลชุมชนกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้แต่ง : จรูญผล แสงสิริไพบูลย์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โรงพยาบาล - การวางแผน
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2552-2555) โรงพยาบาลชุมชนกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นการวิจัยเ... รายละเอียด..

20

เรื่อง : การศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศของโปรแกรมเมอร์ ในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : จิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยี -ไทย -วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาแนว... รายละเอียด..

21

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการเรื่องเส้นตรงโดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง : จุฑารัตน์ ศรีทอง
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -การศึกษาและการสอน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการเรื่อง เส้นตรง โดยใช้โปรแกรม GSP สำห... รายละเอียด..

22

เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่องพาราโบลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ผู้แต่ง : ชูฉกาจ ชูเลิศ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : การจัดการเรียนรู้ - วิจัย, คณิตศาสตร์ -การศึกษาและการสอน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม... รายละเอียด..

23

เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’sSketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้แต่ง : น้ำผิ้ง ชูเลิศ
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : คณิตศาสตร์ -การศึกษาและการสอน - วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนัก... รายละเอียด..

24

เรื่อง : การยอมรับเทคโนโลยีระบบจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญของบุคลากร กรมบัญชีกลาง
ผู้แต่ง : พรทิพย์ เบี้ยวทุ่งน้อย
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีระบบจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญของบุคลากร กรมบัญชี... รายละเอียด..

25

 
 
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-25 จากทั้งหมด 307 รายการ :  แสดง

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  18.206.194.210    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249