งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   รวมสูตรเลขคณิต
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 488 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
Online eBooks
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
 เนื้อหาของหนังสือ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม" เล่มนี้ ประกอบไป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 356 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ยอดเทคนิคพิชิตสนุ้กเกอร์
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 153 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย ภาคใต้
Online eBooks
ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
ภาคใต้...มีที่ราบปลูกข้าว พืช ผัก ป่าไม้ ภูเขา หาดทราย ชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบ หมู รายละเอียด
จำนวนหน้า : 128 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   กระบวนการจัดทำบัญชี
Online eBooks
นายนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค
ความรู้ทั่วไปทางบัญชี  การจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติการงานบัญชี กา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 280 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   วารุณี
Online eBooks
ส.กาญจนาคพันธ์
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 266 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   โครงการศึกษาเพื่อการนำร่องสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารและภาวะผู้นำของเด็กไท
SSRU Online+Offline
พรชนก เรืองวีรยุทธ
การวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อการนำร่องสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารและภาว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 169 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัว การวางแผนค รายละเอียด
จำนวนหน้า : 150 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   หัวใจเหมือนดอกไม้
Online eBooks
ดาริกา
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 221 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 : จักรวาล
Online eBooks
คอลิน โรแนน ; แปลและเรียบเรียงโดย ประยูร ร่มโพธิ์
ในคืนเดือนมืดและท้องฟ้าโปร่ง เราจะเห็นดวงดาวอยู่เต็มท้องฟ้า มนุษย์ได้เฝ้าดู และศ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 84 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.225.32.164    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249