งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   กฎหมายพาณิชย์
Online eBooks
นายชิต ไวศานฑ์สถล
เนื้อหาของหนังสือ กล่วถึงเอกเทศสัญญาที่สำคัญในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเนื รายละเอียด
จำนวนหน้า : 226 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เขียนแบบช่างไฟฟ้า 1
Online eBooks
อ.นภัทร วัจนเทพินทร์ อ.ไชยยันต์ บุญมี
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 229 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี
Online eBooks
ฐิติรัตน์ & คามินทีม
....... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี)
Online eBooks
อ.สุธิกานต์ วงษ์เสถียร
... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 587 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   อารามวรรณกรรม
Online eBooks
รุจน์ มัณฑิรา
อารามวรรณกรรม เล่มนี้ได้รวบรวมคติคำสอนที่มีอยู่ตามกำแพงหรือต้นไม้ในวัดต่างๆมาลงไ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 143 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฝาเปิดง่าย กรณีศึกษา บริษัท รอแยล
SSRU Online+Offline
ณัฐวรรธน์ ชูโชติ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฝาเปิดง่ายกรณีศึกษ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ปฐมฯ สุภาษิตพระร่วง พ.3
Online eBooks
อุทัย ไชยานนท์
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 181 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ
SSRU Online+Offline
ช่อผกา ศิริสาคร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิช รายละเอียด
จำนวนหน้า : 202 หน้า
จำนวนเล่ม 5 เล่ม
 
   ถั่วเหลือง
Online eBooks
อุทัย ไชยานนท์
ถั่วเมล็ดเล็กๆ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 150 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ระบบควบคุมการผลิตระดับโรงงาน
Online eBooks
รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมการผลิตโดยนำระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 259 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.204.137.239    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249