งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ยกน้ำหนัก
Online eBooks
ทีมสกายบุ๊กส์กีฬา
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติ กติกาการยกน้ำหนักที่ถูกต้องตามกติกาสากล เทคนิค แล รายละเอียด
จำนวนหน้า : 163 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   108 คำไทยที่มักใช้ผิด(ฉบับการ์ตูน)
Online eBooks
ผศ. ธนู ทดแทนคุณ
เนื้อหาภายในเล่มนี้ได้คัดสรรคำไทยในชีวิตประจำวันที่มักใช้ผิดจำนวน 108 คำ นำเสนอโ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 348 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   COST DOWN 2
Online eBooks
บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
การลดต้นทุน หรือการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับโครง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 353 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   มารยาทไทย
Online eBooks
กฤชกร เพชรนอก
.... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   เครือข่ายใยแก้วนำแสง
Online eBooks
รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากประ สบการณ์การสอน การวิจัยสและการทำ งานในภาคอุตสา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 305 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ธ ร่มเกล้า ชาวสยาม
Online eBooks
อำภา เกิดหาญ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชสมบัติมาเป็นระยะ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 292 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ตลาดน้ำบางน้
SSRU Online+Offline
กชกร เปียวงค์
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษา ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติก รายละเอียด
จำนวนหน้า : 167 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ยอดยาสมุนไพร จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ
Online eBooks
ภาณุทรรศน์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 206 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
Online eBooks
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
เนื้อหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่มเริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 222 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย ภาคเหนือ
Online eBooks
ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
ภาคเหนือ... เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ทั้งที่ตั้ง เขตการปกครอง คำขวัญ ประเพณี ว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 204 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249