งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโล
SSRU Online+Offline
อุ่นเรือน มีสกุล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีส รายละเอียด
จำนวนหน้า : 157 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี
Online eBooks
อุทัย ไชยานนท์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
Online eBooks
กฤชกร เพชรนอก
.... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   การจัดการนวัตกรรม ทักษะการบริหาร และเทคโนโลยีการผลิต ต่อศักยภาพการแข่งขัน ของสถา
SSRU Online+Offline
ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของตัวแปรการจัดการนวัตกรร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 360 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษากรณี
SSRU Online+Offline
ช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชัน3 มัธยมศึกษาต รายละเอียด
จำนวนหน้า : 170 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงห้าขวบ พ.2
Online eBooks
เอกอร (แปล)
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 110 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย ภาคตะวันออก
Online eBooks
ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
ภาคตะวันออก...ดินแดงที่มีความเจริญหลายๆ ด้าน ทั้งอุตสาหกรรม การเกษตร แหล่งท่องเท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 67 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ทัศนาวิทยาศาสตร์ - น้ำ
Online eBooks
อ. สุวิน บุศราคำ
น้ำเป็นสารประกอบที่มีองค์ประกอบทางเคมีเรียบง่าย แม้ในปัจจุบันความรู้ของมนุษย์เรา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 37 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เคล็ดลับจำเก่ง
Online eBooks
เกรียงไกร
หนังสือ เคล็ดลับจำเก่ง เล่มนี้มีเทคนิคและวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาค รายละเอียด
จำนวนหน้า : 133 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
Online eBooks
ผศ.มานะ อภิพัฒนะมนตรี
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรรมการก่อสร้างเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 426 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.167.152.177    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249