งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข
SSRU Online+Offline
วิจิตร เศรษฐสุข
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการพัฒน รายละเอียด
จำนวนหน้า : 169 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   จักรยาน
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 150 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ไปนอก
Online eBooks
สอ เสถบุตร
สอ เสถบุตร เขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีความมุ่งหมายที่จะสอนให้คนไทยเรียนภาษา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 632 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม(ฉบับปรับปรุง)
Online eBooks
ดอนสัน ปงผาบ
 เนื้อหาภายในเล่มว่าด้วยความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมลิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 372 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริ
SSRU Online+Offline
ภคพล กาญจนลักษณ์
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 181 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ม่านรักบังใจ
Online eBooks
นภัสสร วรรณกร
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   พฤติกรรมการออมของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ ตามหลักปรัชญ
SSRU Online+Offline
มนตรี ปัตไทย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของนายทหารชั้นประทวนกองพ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 98 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   พระมาโปรด
Online eBooks
รุจน์ มัณฑิรา
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 151 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   สมุนไพรบำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
Online eBooks
ภาณุทรรศน์
สมุนไพรสามารถนำเอามาปรุงเป็นยารักษาโรคต่างๆได้ดีมาก โดยเฉพาะโรคสามัญธรรมดา อันเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 110 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การเบียดระหว่างกระแสอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมในพื้นที่ศาลายา
SSRU Online+Offline
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
การวิจัย เรื่อง การเบียดระหว่างกระแสอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมในพื้นที่ศาลายา กรณ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.92.149.109    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249