งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ทฤษฎีและปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
Online eBooks
อ.ธงชัย สิทธิกรณ์
......... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 400 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เทนนิส
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 160 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ชีวิตและงานนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Online eBooks
รุจน์ มัณฑิรา
กรมพระยาดำรงราชานุภาพเปรียบเสมือนมือขวาของ...พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ที่ได้ช รายละเอียด
จำนวนหน้า : 209 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 : วิทยาศาสตร์และทฤษฏีประยุกต์
Online eBooks
คอลิน โรแนน ; แปลและเรียบเรียงโดย ขาว เหมือนวงศ์
ชีวิตประจำวันของเราหลีกเลี่ยงจากวิทยาศาสตร์ไม่พ้น เพราะวิทยาศาสตร์เป็นแม่บทของวิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 97 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การเปรียบเทียบชนิดปากกาที่มีผลต่อคุณสมบัติของการเขียนกับการพิสูจน์เอกสาร = Compa
SSRU Online+Offline
รัชพล กอศรีสกุล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบลายมือเขียนของบุคค รายละเอียด
จำนวนหน้า : 96 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากพญาวานรเพื่อเป็น
SSRU Online+Offline
จันทนา กาญจน์กมล
การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากใบพญาวานร ต่อเชื้อ Staphylococcu รายละเอียด
จำนวนหน้า : 106 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Access 2003
Online eBooks
อนรรฆนงค์ คุณมณี
273 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 273 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ฟิตกายสู่ความสง่างาม
Online eBooks
มานพ ประภาษานนท์
เรื่องการออกกำลังกายเพื่อฟิตตัวเราให้มีบุคลิกที่ดูโดดเด่นเป็นสง่านั้น คงเป็นเรื่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 144 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ฝึกภาษากับนิทานนานาชาติ
Online eBooks
อ.แก้วประยูร
นิทาน มีผู้เขียนไว้มากมาย แต่ละชาติต่างก็มีนิทานของตน เพื่อให้คนในชาติได้อ่าน ได รายละเอียด
จำนวนหน้า : 122 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการล่องแพ บริเวณหน้าเ
SSRU Online+Offline
ธรรมกิจ นรสิทธิ์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของน รายละเอียด
จำนวนหน้า : 263 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
Online eBooks
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ปีที่พิมพ์ 2547... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 226 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  18.232.51.69    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249