งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธนบุรี =The Medic
SSRU Online+Offline
สุดจิตร เมืองเกษม
การวิจัยเรื่อง การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงปฏิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Online eBooks
อ.สมหมาย อินทร์พลับ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเขียนแบบ 2 มิติ มี 8 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 391 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks
Online eBooks
ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ SolidWorks ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 279 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ
Online eBooks
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิทยกุล
แอสฟัลต์ระบบซุเปอร์เพฟ เป็นตำราที่กล่าวถึงข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับตัวเชื่อม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 135 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   อิงดอยโอบรัก
Online eBooks
นภัสสร วรรณกร
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 308 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
Online eBooks
ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 314 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   แชร์บอล
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 200 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เอกสารคำสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ (3595101) = Managerial economics
SSRU Online+Offline
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เอกสารคำสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ(Managerial Economic) รหัสวิชา 3595 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 255 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การศึกษาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยรูป
SSRU Online+Offline
จิรภา จาดบุญนาค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน ในกลุ่มสาร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 107 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ หทาร ในการแก้ไปัญหาความ
SSRU Online+Offline
บงกช เทพจารี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 277 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
Online eBooks
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ปีที่พิมพ์ 2547... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 226 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  3.227.240.143    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249