งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   สภาพัฒนาการเมือง : ที่มาและความคืบหน้าขององค์กร
SSRU Online+Offline
ปภพ อารยะศาสตร์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 124 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ทฤษฎีเครื่องส่งวิทยุ
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
......... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 213 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เพื่อนแท้-เพื่อนเทียม
Online eBooks
อรวรรณ อบรมย์
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 285 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คุณภาพ คือ การปรับปรุง
Online eBooks
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด เมื่อเราเชื่อมั่นใน คุ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 265 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความคงอยู่ในองค์การของบุคลากรกรมกา
SSRU Online+Offline
ศิริจิตร เดชะชาติ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคงอยู่ในองค์การของบุคลากร กรมก รายละเอียด
จำนวนหน้า : 268 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   คู่มือนักเขียน
Online eBooks
บงกช สิงหกุล
 "การเขียนหนังสือนั้น เกิดขึ้นจากจิตใจและความคิดของแต่ละคน เป็นโลกเฉพาะส่วนตัว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 137 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2542-
SSRU Online+Offline
นฤมล มากหมื่นไวย์
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของ ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2542 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 121 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการบูรณาการ เทคนิคการเรียนรู้แบบร
SSRU Online+Offline
ปรียพรรณ ลานแดง
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 198 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   กลยุทธ์การค้าของคนจีน
Online eBooks
จำลอง พิศนาคะ
ประสบการณ์ความจริงทุกอย่างอันเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ชาวจีนภาพโพ้นทะเลไกลได้ประสบควา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 289 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการเรื่องเส้นตรงโดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยม
SSRU Online+Offline
จุฑารัตน์ ศรีทอง
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการเรื่อง เส้นตรง โ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 131 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  23.20.166.142    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249