งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ตรรกศาสตร์ ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
Online eBooks
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์
ตรรกศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล กล่าวถึงกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์ที่แสดง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 247 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติ
SSRU Online+Offline
นายนิเวศ จิระวิชิตชัย
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคด้านเหมืองข้อมูล เพื่อสร้างโมเดลการวิเค รายละเอียด
จำนวนหน้า : 132 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การแยกเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง
SSRU Online+Offline
ยุทธนา สุดเจริญ
การเพาะแยกเชื้อจุลชีพก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพใ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 55 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ยกน้ำหนัก
Online eBooks
ทีมสกายบุ๊กส์กีฬา
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติ กติกาการยกน้ำหนักที่ถูกต้องตามกติกาสากล เทคนิค แล รายละเอียด
จำนวนหน้า : 163 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คู่มือการชมบั้งไฟพญานาค
Online eBooks
สื่อธรรม
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 128 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพประเภทสำเร็จรูปรังนกยี่ห้อสก๊อต
SSRU Online+Offline
จามจุรี ดวงสมร
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 208 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   รู้ทันโลก เล่ม.3
Online eBooks
ดร.คิดส์ บรรณาธิการ
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 208 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   VEGAS Workshop + CD - Rom
Online eBooks
พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง
225 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 225 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ
Online eBooks
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
.......... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 217 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   ออกแบบตกแต่งภายใน
Online eBooks
นภาพรรณ สุทธะพินทุ
 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 156 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  3.80.85.76    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249