งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ความรู้-ความสามารถ กพ.3-4
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 629 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   วันสำคัญไทย
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
หนังสือวันสำคัญของไทยเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวถึงที่มา ความสำคัญและกิจกรรมท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 303 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 : ประดิษฐกรรมด้านวิทยาศาสตร์
Online eBooks
แพทริก มูร ; แปลและเรียบเรียงโดย พรทวี พึ่งรัศมี
ชีวิตในโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่จะได้รับรู้ได้ แม้ในช่วง 100 ปีที่ผ่านไป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 97 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพประเภทสำเร็จรูปรังนกยี่ห้อสก๊อต
SSRU Online+Offline
จามจุรี ดวงสมร
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 208 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึก
SSRU Online+Offline
กัลยา มั่นในธรรม
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 90 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย QBASIC
Online eBooks
อ.ปรัชญนันท์ อ.ฉันท์ทิพย์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 263 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   สวรรค์ดล
Online eBooks
Kacy Barnett-Gramckow
 ความรักของบุคคลแปลกหน้าถูกถ่ายทอดสู่หญิงสาวที่ได้เจอกันโดยบังเอิญเพียงครั้งแรก รายละเอียด
จำนวนหน้า : 233 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คลายกังวล คนรักสัตว์
Online eBooks
ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
 "มนุษย์ต้องการจะมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนใจ หรือเลี้ยงไว้เพื่อคลายเหงา เฝ้าบ้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 138 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ทฤษฎีและการออกแบบวงจรพัลส์ รหัส 3105-2001
Online eBooks
อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 277 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัด
Online eBooks
ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
...หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 258 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.224.230.51    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249