งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง
Online eBooks
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิทยกุล
แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง เป็นตำราที่ว่าด้วยคุณสมบัติ ข้อกำหนด และการนำวั รายละเอียด
จำนวนหน้า : 231 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ระดับความถี่ของคลื่นเสียงที่รบกวน/ทำให้ช้างป่าเกิดความรำคาญ
SSRU Online+Offline
ประทีป มีวัฒนา
การศึกษาระดับความถี่คลื่นเสียงที่รบกวน/ทำให้ช้างป่าเกิดความรำคาญนั้น ได้ทำการศึก รายละเอียด
จำนวนหน้า : 60 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริงของประชาชนที่มาใช้บริการสถานีตำรวจภูธรบางกรวย จ
SSRU Online+Offline
ปริมาภรณ์ สุภาดาว
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริงของประชาชนที่มาใช้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 284 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การบริหารงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
SSRU Online+Offline
สุพรรณี พาณิชเลิศ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ข รายละเอียด
จำนวนหน้า : 161 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   คู่มือท่องเที่ยว เกาะช้าง
Online eBooks
สายลมตะวันออก
"ท่ามกลางน้ำทะเลสีเขียวมรกต เรืองเฟอร์รี่ขนาดใหญ๋แล่นตัดยอดคลื่น ด้วยอัตราความเร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 161 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   ความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพประเภทสำเร็จรูปรังนกยี่ห้อสก๊อต
SSRU Online+Offline
จามจุรี ดวงสมร
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์บำ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 208 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพช่วงช
SSRU Online+Offline
เพ็ชรบุรี ชัยสวัสดิ์
การวิจัยเรื่อง การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 92 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การเก็บความรู้ฝังลึกโดยใช้ Exit Interview: กรณีศึกษา กองกังหันก๊าซและดีเซล การไฟ
SSRU Online+Offline
สมมารถ เอกกุล
การวิจัย เรื่อง การจัดเก็บความรู้ฝังลึกโดยใช้ Exit interview กองกังหันก๊าซแ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 80 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ฟิสิกส์ 1
Online eBooks
บดินทร์ชาติ สุขบท
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 531 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การใช้ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง (2555)
SSRU Online+Offline
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
เอกสารประกอบการสอนวิชา GEL ๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทยนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๘ หน่วย คือห รายละเอียด
จำนวนหน้า : 155 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  23.20.147.6    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249