งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   รู้ทันโลก เล่ม.1
Online eBooks
ดร.คิดส์ บรรณาธิการ
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 200 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุผ่านกระบวนการ
SSRU Online+Offline
สุปราณี วัฒนสิน , ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 101 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ หทาร ในการแก้ไปัญหาความ
SSRU Online+Offline
บงกช เทพจารี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 277 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การปรับปรุงกระบวนการต้อนรับของงานประชาสัมพันธ์โดยการเทียบรอย : ศึกษากรณีโรงเรียน
SSRU Online+Offline
บวรรัตน์ ชัยสุริยา
การวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการต้อนรับของงานประชาสัมพันธ์โดยการเทียบรอย : ศ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 140 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ทัศนาวิทยาศาสตร์ - กลศาสตร์
Online eBooks
รศ. ศรีธน วรศักดิ์โยธิน
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของเครื่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 45 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การสร้างเสริมชุมชนสู่วิถีพอเพียงของประชาชนตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร
SSRU Online+Offline
ศิริศิลป์ โสมา
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีพอเพียงของประชาชนตำบลเชียงงา อำเภอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 107 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริ
SSRU Online+Offline
ภคพล กาญจนลักษณ์
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 181 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   มือใหม่เลือกซื้อให้เป็นหัดใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้
Online eBooks
ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
233 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 233 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   รักษาโรคด้วยสมุนไพร เล่ม 1 พ.2
Online eBooks
เจนธรรม นำกระบวนยุทธ
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 63 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางของสำนักงานเศรษฐกิจการเก
SSRU Online+Offline
กิตติ เพลินจิตต์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 103 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.145.81.105    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249