งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกร
SSRU Online+Offline
วัฒนา เขียวชัย
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 205 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   อนามัยวัยรุ่น
Online eBooks
มานพ ประภาษานนท์
การรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะจะทำ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 97 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   Microsoft Outlook 2003
Online eBooks
ณาตยา ฉาบนาค
149 รายละเอียด
จำนวนหน้า : 149 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD โดยสอดแทรกการใช้คำถามตามแนวคิดของโสเคร
SSRU Online+Offline
ชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมของนักเรียนในด้านทักษะ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 130 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   วอลเล่ย์บอลชายหาด
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้แล รายละเอียด
จำนวนหน้า : 176 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   English Usage And Grammar 2
Online eBooks
จุลนรี อัชชนียะสกุล
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองของชุด"English Usage&Grammar" ซึ่งรวบรวมหลักการใช้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 378 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น = The creation o
SSRU Online+Offline
วราพรรณ วัชรีรัตน์
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 178 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาและการจัดการโซ่อุป
SSRU Online+Offline
นิชธิมา ระย้าแก้ว
การวิจัยเรื่อง “ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาแล รายละเอียด
จำนวนหน้า : 328 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   กระบวนการจัดทำบัญชี
Online eBooks
นายนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค
ความรู้ทั่วไปทางบัญชี  การจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติการงานบัญชี กา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 280 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เครื่องกลไฟฟ้า 4 เล่ม 1 อินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส
Online eBooks
ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
 เนื้อหากล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของอินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส และ 1 เฟส ทั้งมอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 360 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา = Photography for advertising (ADM 1301)
SSRU Online+Offline
ยงยุทธ คะสาวงค์
ตำราวิชา "การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา" (ADM1301) เป็นวิชาหลักสำหรับใช้ในการเรียนกา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 89 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.166.203.17    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249