งานวิจัย
 ตำราเรียน
  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา
 เสาวภา ไพทยวัฒน์, ศรีนวล ศรีจินดาภรณ์และศิริมาลย์ วัฒนา
 E.E.Estera
 รัฐไท พรเจริญ
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   บัญชีเบื้องต้น 1
Online eBooks
นางสุนันทา สังขทัศน์
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 272 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัต
SSRU Online+Offline
ชาญฤทธิ์ แตงอ่อน
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบัต รายละเอียด
จำนวนหน้า : 136 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   มวยไทยสมัครเล่น
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
มนุษย์รู้จักคำว่า"ต่อสู้"ตั้งแต่มนุษย์เริ่มเกิดมาลืมตาดูโลก ต้องต่อสู้กับทุกสิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 329 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
Online eBooks
ผศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล
 แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และการเชื่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 192 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะด้านประติมากรรมภูมิปัญญาท้อง
SSRU Online+Offline
คำรณ ฉิมพาลี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ด้านปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 188 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1
Online eBooks
ผศ.ชาลี ตระการกูล
เล่ม 1 : กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 343 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีเลเซอร์ตรวจจับความเร็วของข้าราชการตำรวจทางหลวง สังกัด
SSRU Online+Offline
วราภรณ์ เพชรวารีรัตน์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีเลเซอร์ ตรวจ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 122 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
Online eBooks
ผศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
หนังสือเล่มนี้จะใช้ภาษาแอสเซมบลีเป็นหลักในการศึกษาการทำงานภายในระบบคอมพิวเตอร์ โ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 432 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เทคนิคยานยนต์ เล่ม 1 โครงสร้าง ล้อ ระบบกันสะเทือน
Online eBooks
เธียรชัย บุณยะกุล
เล่ม 1: เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารถยนต์เกี่ยวกับระบบกันสะเทือนล้อ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 168 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   พระศรีอารย์
Online eBooks
ส.พลายน้อย
ความจริงนั้น ผู้ที่จะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอารย์ จะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพื้น รายละเอียด
จำนวนหน้า : 95 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
หนังสือใหม่...
   สภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร = States of
SSRU Online+Offline
เพ็ญ โพธิ์พันธุ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในวิทยาลัยพยาบ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 236 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั
SSRU Online+Offline
พิชุตา สิริมุรธา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม ในกำร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 158 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร=
SSRU Online+Offline
อารยา เลี้ยงศรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงา รายละเอียด
จำนวนหน้า : 119 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมห
SSRU Online+Offline
กานดา จันทรภาสวร
การวิจัยครั้งนี้มีความหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขอ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 270 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
SSRU Online+Offline
กุลปริยา กสิบุตร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ทุนทางสังคมกับการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ ในโคร
SSRU Online+Offline
ทรงจิต พูลลาภ
การวิจัยนี้จึงมุ่งสนองตอบต่อคำถามการวิจัยคือทุนทางสังคมและการพึ่งตนเองมีลักษณะเป รายละเอียด
จำนวนหน้า : 340 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่
SSRU Online+Offline
สมศรี นวรัตน์
การวิจัยนี้มีตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปร รายละเอียด
จำนวนหน้า : 604 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวั
SSRU Online+Offline
สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
การวิจัยเรื่องการออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 126 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   ประสิทธิผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย = Effecti
SSRU Online+Offline
สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้นำอง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
   การประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้อ
SSRU Online+Offline
สุดารัตน์ สมิตรชาติ
การวิจัยการประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 117 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม
 
หนังสือใหม่ทั้งหมด.....
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.145.95.13    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249